GERÇEK KİŞİLERDE AD
İsim değiştirme davası açmak isteyenlerin bu davayı açabilmeleri için haklı bir nedenlerinin olması gerekmektedir.
isim değiştirme davası
478
post-template-default,single,single-post,postid-478,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

GERÇEK KİŞİLERDE AD

isim değiştirme davası için örnek dilekçe

GERÇEK KİŞİLERDE AD

 İsim, kişilik hakkı içerisinde yer alan değerler kapsamındadır. Gerçek kişilerde isim, toplumsal hayat açısından büyük önem taşır. Medeni Kanunun 26 ve 27’nci maddeleri hükümlerinde adın korunması ve adın değiştirilmesi düzenlenmiştir. Adın korunması ve değiştirilmesi, yerleşik içtihatlar çerçevesinde de koruma kazanmıştır.

             Hukuk Genel Kurulu 1.3.2000, E.2000/18-127 K.2000/154 “… Özel hukuk açısından ad, kişiyi belirleyen ve tanıtan, onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Başka bir deyişle ad, kişinin toplum içinde belirlenmesinin ve bu konuda gerekli düzenin sağlanmasının önemli bir aracıdır. Kendine özgü kişiliği ve öz varlığı olan her birey, başkalarından adıyla ayırt edilir, toplum ve ailesi içinde bununla yer alır. Onun içindir ki, her kişinin bir adı olması ve bu adın yöntemince nüfus siciline yazılması yasayla zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk aynı zamanda kişinin, yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir öğesini oluşturan adı özgürce seçmesi ve onurla taşıması için kendisine tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Ad üzerindeki bu hak, Anayasamızda güvence altına alınmış bulunan temel hak ve özgürlükler kapsamında olup, her Türk yurttaşının milli kültür ve çağdaş hukuk düzeni içinde eşit olarak yararlandırılması ilkesine dayandırılmıştır…” (YKD., C.26, S.7, 2000, s.1013-1017).

ADIN KAZANILMASI

1) ÖZADIN KAZANILMASI

Öz ad, evlilik içinde doğmuş çocuklarda çocuğun ana ve babası tarafından konur.” (MK.m.339/5)

             Evlilik dışı doğmuş çocuklarda öz adı koyma yetkisi velayet hakkına sahip olanındır.

             Nüfus Hizmetleri Kanununun 19.maddesine göre, ana ve babası belli olmayan bulunmuş çocukların öz adını nüfus müdürü koyar.

2) SOYADIN KAZANILMASI

Soyadı Kanununun 25.003.2009 tarih ve 2009/14848 sayılı kararla değiştirilmiş 1.maddesine göre; “Her Türk vatandaşı, öz adından başka soyadı da taşımak zorundadır. Soyadı olmayanlara kendilerince belirlenen bir soyadı mülki idare amirleri tarafından aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazdırılır.”

             Evlenmede kadın kural olarak kocasının soyadını alır. Medeni Kanunun 187’nci maddesi c.1 hükmü gereğince; kadın evlendirme memuruna veya nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

             Çocukların soyadı Medeni Kanunun 321’nci maddesi hükmü kapsamında düzenlenmiştir. “Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır.”

ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Adın değiştirilmesi davası

Gerçek kişilerde adın değiştirilmesi mümkündür. Ad değişikliği keyfi olarak yapılamaz. Ad değişikliğinin belirli şartları vardır:

Ad değiştirilmesini gerektiren haklı bir sebep bulunmalıdır. Medeni Kanunun 27’nci maddesinin 1’nci fıkrası gereğince, “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir”. Kişinin mevcut adı, bireyin alay konusu olmasına, küçük düşürülmesine veya farklı sebeplerle toplum içerisinde yaşamasını zorlaştırması haklı sayılabilecek sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Kişinin çevresinde nüfusa yazılı adından başka adla tanınıp bilinmesi de haklı sayılabilecek bir nedendir.

Bu kapsamda ilgili talepte bulunmalıdır. Ad değişikliğini isteme, kişiye sıkı şekilde bağlı bir hakkın kullanılması niteliğindedir (MK.m.16/2).

Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler tek başlarına bu davayı açabilirler. Evli kadının soyadı değişikliği davası açması mümkün değildir. Evli kadının soyadı kocasının soyadıdır (MK.m.187). Soyadı değişikliği için dava açabilecek olan soyadının sahibi olan kocadır. Mümeyyiz küçüklerde soyadına ilişkin düzeltme davası açma yetkisi babaya aittir. Tam ehliyetsizler içinse dava kanuni temsilci tarafından açılır.

Mahkeme adın değiştirilmesine karar vermelidir. Nüfus kütüğünde değişiklik yapılabilmesi için kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmalıdır. Yetkili ve görevli mahkeme ilgilinin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesidir. Ad değişikliğine ilişkin dava çekişmesiz yargı işidir.

Hakim, dava sonucunda adın değiştirilmesine karar verirse, değişiklik nüfus siciline yazılır ve ayrıca ilan edilir. (MK.m.27/2)

Nüfus memurunun imla hatalarına karşı Medeni Kanunun 39’ncu maddesi kapsamında düzeltme davası açmak gerekir. Maddi hataların düzeltilmesi ise Nüfus Hizmetleri Kanununun 35 ve 38’nci maddeleri gereğince gerçekleştirilebilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI ÖRNEK DİLEKÇE

(…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI        : İsim Soyisim, T.C., Adres.

DAVALI         : Nüfus Müdürlüğü (bulunduğu İl ve/veya İlçe).

KONUSU        : Haklı nedenlerle ismin değiştirilmesi talebimi içerir.

AÇIKLAMALAR :

             Ailem tarafından bana verilen … ismi günlük hayatımı etkilemekte ve kötü algılanmaktadır. Terör örgütü liderinin ismi taşımak onur ve gururumu incitmekle beraber, toplum içindeki yaşantıma da zarar vermektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27. Maddesine göre haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Adımın insanlarda terör örgütü liderini çağrıştırdığınıgörmek beni üzmektedir. Açıkladığım sebeplerden ötürü … olan adımın …olarakdeğiştirilmesi talebimi mahkemenizden talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu ve İlgili diğer mevzuat

DELİLLER                   : Nüfus kaydı

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım nedenler ilenüfusta … olan adımın

                     … olarak değiştirilmesine karar verilmesinitalep ederim.

       Davacı

    Adı ve Soyadı

        İmza

No Comments

Post A Comment